Definitionatmosphere; mist, fog
Unicode U+96f0
Cangjie MBCSH
Total strokes12
Unicode radical + strokes 雨 vũ (173) + 4 strokes
Hán-Việt readingphân
Mandarin (Pinyin) fēn
Cantonese (Jyutping) fan1
Vietnamese phân, nhũ "phân phân (tuyết sương mù mịt)" (gdhn)