Definitionsnow; wipe away shame, avenge
Unicode U+96EA
Cangjie MBSM
Total strokes11
Unicode radical + strokes 雨 vũ (173) + 3 strokes
Hán-Việt readingtuyết
Mandarin (Pinyin) xuě
Cantonese (Jyutping) syut3
Vietnamese tuyết, nhũ "tuyết hận (rửa hận); bông tuyết" (gdhn)