Definitionancient musical instrument: surname
Unicode U+962e
Cangjie NLMMU
Total strokes7
Unicode radical + strokes 阝 phụ (170) + 4 strokes
Hán-Việt readingnguyễn
Mandarin (Pinyin) ruǎn
Cantonese (Jyutping) jyun2 jyun5
Vietnamese nguyễn, nhũ "họ Nguyễn" (vhn)
Vietnamese ngán, nhũ "ngao ngán" (btcn)
Vietnamese ngón, nhũ "ngón tay" (btcn)
Vietnamese ngoãn, nhũ "ngoan ngoãn" (btcn)