Definitiondoor; gate
Unicode U+95e5
Cangjie ANYGQ
Total strokes21
Unicode radical + strokes 門 môn (169) + 13 strokes
Hán-Việt readingthát
Mandarin (Pinyin)
Cantonese (Jyutping) taat3
Vietnamese thát, nhũ "thát (cánh cửa nhỏ)" (gdhn)