Definitionvillage of twenty-five families
Unicode U+95ad
TCVN Code V2-9121
Cangjie ANRHR
Total strokes15
Unicode radical + strokes 门 môn (169) + 7 strokes
Hán-Việt reading
Mandarin (Pinyin)
Cantonese (Jyutping) leoi4 leoi5
Vietnamese lơ, nhũ "lơ láo; lơ đễnh; lơ mơ" (gdhn)
Vietnamese lư, nhũ "lư (cổng mở vào phố); lư lí (làng quê)" (gdhn)
Vietnamese lừ, nhũ "vàng lừ" (btcn)
Vietnamese lữ, nhũ "xem Lư" (vhn)