Definitioninterval, space; place, between
Unicode U+9593
Cangjie ANA
Total strokes12
Unicode radical + strokes 門 môn (169) + 4 strokes
Hán-Việt readinggian gián
Mandarin (Pinyin) jiān
Cantonese (Jyutping) gaan1 gaan3
Vietnamese gian, nhũ "nhân gian; trung gian" (vhn)
Vietnamese dán, nhũ "dán giấy, keo dán; gỗ dán" (gdhn)
Vietnamese gián, nhũ "gián đoạn; gián tiếp; gián điệp" (gdhn)