Definitionsolder; tin
Unicode U+945E
Cangjie CVVV
Total strokes23
Unicode radical + strokes 金 kim (167) + 15 strokes
Hán-Việt readinglạp
Mandarin (Pinyin)
Cantonese (Jyutping) laap6 lap6
Vietnamese lạp, nhũ "tích lạp (que thiếc dùng đề hàn)" (gdhn)