Definitionhigh, lofty; edge of knife
Unicode U+9354
Cangjie CRRS
Total strokes17
Unicode radical + strokes 金 kim (167) + 9 strokes
Hán-Việt readingngạc
Mandarin (Pinyin) è
Cantonese (Jyutping) ngok6
Vietnamese ngạc, nhũ "ngạc (lưỡi kiếm)" (gdhn)