Definitiontin, stannum; bestow, confer
Unicode U+932b
TCVN Code V1-6A54
Cangjie CAPH
Total strokes16
Unicode radical + strokes 金 kim (167) + 8 strokes
Hán-Việt readingtích
Mandarin (Pinyin) xí xī tì
Cantonese (Jyutping) sek3 sik1 sik3
Vietnamese thiếc, nhũ "thiếc kẽm" (vhn)
Vietnamese tích, nhũ "tích (thiếc; phiên âm)" (btcn)
Vietnamese xích, nhũ "xích chó" (btcn)