Definitionsweet smelling, rich in aroma; (Cant.) to move, hit
Unicode U+90c1
Cangjie KBNL
Total strokes8
Unicode radical + strokes 邑 ấp (163) + 6 strokes
Hán-Việt readingúc
Mandarin (Pinyin)
Cantonese (Jyutping) juk1 jyu4
Vietnamese hóc, nhũ "hiểm hóc" (gdhn)
Vietnamese uất, nhũ "uất huyết, uất ức" (gdhn)