Definitionin distress; a mound
Unicode U+909B
Cangjie MNL
Total strokes6
Unicode radical + strokes 邑 ấp (163) + 3 strokes
Hán-Việt readingcung
Mandarin (Pinyin) qióng
Cantonese (Jyutping) kung4
Vietnamese cung, nhũ "cung (tên núi ở Tứ Xuyên)" (gdhn)