Definitiona hand-cart; to transport by carriage
Unicode U+8f26
Cangjie QOJWJ
Total strokes15
Unicode radical + strokes 车 xa (159) + 8 strokes
Hán-Việt readingliễn
Mandarin (Pinyin) niǎn
Cantonese (Jyutping) lin5
Vietnamese liễn, nhũ "liễn (xe vua đi)" (gdhn)
Vietnamese lén, nhũ "lén lút" (vhn)
Vietnamese lẻn, nhũ "lẻn vảo" (gdhn)
Vietnamese rịn, nhũ "bịn rịn" (gdhn)