Definitiongo by foot; epilogue, colophon
Unicode U+8dcb
Cangjie RMIKK
Total strokes12
Unicode radical + strokes 足 túc (157) + 5 strokes
Hán-Việt readingbạt
Mandarin (Pinyin)
Cantonese (Jyutping) bat6
Vietnamese bạt, nhũ "siêu quần bạt chúng (giỏi hơn người)" (gdhn)