Definitioncountenance, appearance
Unicode U+8c8c
Cangjie BHHAU
Total strokes14
Unicode radical + strokes 豸 trĩ (153) + 7 strokes
Hán-Việt readingmạo
Mandarin (Pinyin) mào
Cantonese (Jyutping) maau6
Vietnamese mạo, nhũ "tướng mạo, đạo mạo; giả mạo" (vhn)