Definitionfriendship; appropriate, suitable
Unicode U+8abc
Cangjie YRJBM
Total strokes15
Unicode radical + strokes 言 ngôn (149) + 8 strokes
Hán-Việt readingnghị
Mandarin (Pinyin)
Cantonese (Jyutping) ji4 ji6
Vietnamese nghị, nhũ "hữu nghị" (gdhn)