Definitiongather up, collect; edit, compile
Unicode U+8F2F
Cangjie JJRSJ
Total strokes16
Unicode radical + strokes 車 xa (159) + 9 strokes
Hán-Việt readingtập
Mandarin (Pinyin)
Cantonese (Jyutping) cap1
Vietnamese tập, nhũ "tập (gấp lại; kìm hãm)" (gdhn)