Definitioncalm, quiet, still; cautious
Unicode U+8B10
Cangjie YRPHT
Total strokes17
Unicode radical + strokes 言 ngôn (149) + 10 strokes
Hán-Việt readingbật mật
Mandarin (Pinyin)
Cantonese (Jyutping) mat6
Vietnamese mật, nhũ "mật (yên lặng, tĩnh mịch)" (gdhn)