Detailed information

Glyph
Unicode U+87e1
Cangjie LIIKF
Total strokes15
Unicode radical
+ strokes
radical 0142
+ 9 strokes
KangXi radical
+ strokes
radical 0142
+ 9 strokes
Radical + strokes radical 0142
+ 9 strokes
Radical trùng
Mandarin (pinyin) GUI3 QI2
Vietnamese ve, như "ve sầu, con ve" (vhn)
Vietnamese vờ, như "vờ (con trùng vòng đời ngắn)" (gdhn)