Definitioncockroach
Unicode U+871A
Cangjie LYLMI
Total strokes14
Unicode radical + strokes 虫 trùng (142) + 8 strokes
Hán-Việt readingphi phỉ
Mandarin (Pinyin) fēi
Cantonese (Jyutping) fei1 fei2
Vietnamese bay, nhũ "bay lượn" (vhn)
Vietnamese phi, nhũ "phi ngựa; phi cơ" (btcn)
Vietnamese phỉ, nhũ "phỉ liêm (con gián)" (btcn)