Definitionmosquito; gnat
Unicode U+868a
Cangjie LIYK
Total strokes10
Unicode radical + strokes 虫 trùng (142) + 4 strokes
Hán-Việt readingvăn
Mandarin (Pinyin) wén
Cantonese (Jyutping) man1 man4
Vietnamese mân, nhũ "mân tướng (con muỗi)" (gdhn)
Vietnamese văn, nhũ "văn (con muỗi), văn hương (hương trừ muỗi)" (gdhn)