Definitionfence; boundary; outlying border
Unicode U+85E9
TCVN Code V2-8F59
Cangjie TEHW
Total strokes18
Unicode radical + strokes 艹 thảo (140) + 15 strokes
Hán-Việt readingphiên
Mandarin (Pinyin) fān fán
Cantonese (Jyutping) faan4
Vietnamese phen, nhũ "phen này" (btcn)
Vietnamese phiên, nhũ "phiên phiến" (vhn)
Vietnamese phiền, nhũ "phiền phức" (btcn)
Vietnamese phên, nhũ "phên vách" (gdhn)
Vietnamese phồn, nhũ "một phồn" (btcn)