Definitionorris root; leaf of the iris; medicine
Unicode U+846F
Cangjie TVFI
Total strokes15
Unicode radical + strokes 艹 thảo (140) + 9 strokes
Hán-Việt readingdược ươc
Mandarin (Pinyin) yào
Cantonese (Jyutping) joek1 joek3 joek6
Vietnamese dược, nhũ "biệt dược; độc dược; thảo dược" (vhn)
Vietnamese ước, nhũ "ước (đầu nhị đực)" (gdhn)