Definitionthicket, underbrush; poisonous
Unicode U+83bd
Cangjie TIKT
Total strokes10
Unicode radical + strokes 艹 thảo (140) + 7 strokes
Hán-Việt readingmãng
Mandarin (Pinyin) mǎng máng
Cantonese (Jyutping) mong5
Vietnamese mãng, nhũ "mãng mãng (um tùm)" (gdhn)
Vietnamese mảng, nhũ "mảng nghe" (gdhn)