Definitionallium victorialis
Unicode U+8316
Cangjie THER
Total strokes9
Unicode radical + strokes 艹 thảo (140) + 6 strokes
Mandarin (Pinyin) gé gè
Cantonese (Jyutping) gaak3 gok3
Vietnamese lạt, nhũ "lạt buộc, của nhà lạt buộc, của người bồ tát" (gdhn)