Definitionto moor a boat to the bank
Unicode U+8264
TCVN Code V2-8237
Cangjie HYTGI
Total strokes19
Unicode radical + strokes 舟 chu (137) + 13 strokes
Hán-Việt readingnghĩ
Mandarin (Pinyin)
Cantonese (Jyutping) ngai5
Vietnamese ghé, nhũ "thuyền ghé bến" (vhn)
Vietnamese nghi, nhũ "nghi ngút" (btcn)
Vietnamese nghĩ, nhũ "suy nghĩ, ngẫm nghĩ" (btcn)