Definitionsmall boat, dugout, punt
Unicode U+8247
Cangjie HYNKG
Total strokes12
Unicode radical + strokes 舟 chu (137) + 7 strokes
Hán-Việt readingđĩnh
Mandarin (Pinyin) tǐng
Cantonese (Jyutping) teng5 ting5
Vietnamese đĩnh, nhũ "pháo đĩnh (tầu nhỏ)" (gdhn)