Definitionspade-shaped tool; plow
Unicode U+801C
Cangjie QDRLR
Total strokes11
Unicode radical + strokes 耒 lỗi (127) + 5 strokes
Hán-Việt readingtỷ
Mandarin (Pinyin)
Cantonese (Jyutping) zi6
Vietnamese trĩ, nhũ "trĩ (tên cổ lưỡi cày)" (gdhn)
Vietnamese tự, nhũ "lỗi tự (lưỡi cày)" (gdhn)