Detailed information

Glyph
Definitionnet for catching birds; gauze
Unicode U+7f85
Cangjie WLVFG
Total strokes19
Unicode radical
+ strokes
radical 0122
+ 14 strokes
KangXi radical
+ strokes
radical 0122
+ 14 strokes
Radical + strokes radical 0122
+ 14 strokes
Radical võng
Mandarin (pinyin) LUO2
Cantonese (Yale) LO4
Vietnamese la, như "thiên la địa võng" (vhn)
Vietnamese là, như "đó là... lụa là" (btcn)