Definitionnet for catching birds; gauze
Unicode U+7f85
Cangjie WLVFG
Total strokes19
Unicode radical + strokes 罒 võng (122) + 14 strokes
Hán-Việt readingla
Mandarin (Pinyin) luó
Cantonese (Jyutping) lo4
Vietnamese la, nhũ "thiên la địa võng" (vhn)
Vietnamese là, nhũ "đó là... lụa là" (btcn)