Definitionsilk fabrics; surname
Unicode U+7e52
Cangjie VFCWA
Total strokes18
Unicode radical + strokes 糸 mịch (120) + 12 strokes
Hán-Việt readingtăng
Mandarin (Pinyin) zēng
Cantonese (Jyutping) zang1
Vietnamese tăng, nhũ "tăng (hàng tơ lụa)" (gdhn)