Detailed information

Glyph
Definitiontense, tight, taut; firm, secure
Unicode U+7dca
Cangjie SEVIF
Total strokes14
Unicode radical
+ strokes
radical 0120
+ 8 strokes
KangXi radical
+ strokes
radical 0120
+ 8 strokes
Radical + strokes radical 0120
+ 8 strokes
Radical mịch
Mandarin (pinyin) JIN3
Cantonese (Yale) GAN2
Vietnamese khẩn, như "khẩn cấp, khẩn trương" (vhn)
Vietnamese lẳm, như "lẳm lẳm bước đi (dáng đi đầy tự tin)" (gdhn)