Definitionpurple, violet; amethyst; surname
Unicode U+7d2b
Cangjie YPVIF
Total strokes11
Unicode radical + strokes 糸 mịch (120) + 5 strokes
Hán-Việt readingtử
Mandarin (Pinyin)
Cantonese (Jyutping) zi2
Vietnamese tía, nhũ "tía (cha, bố); đỏ tía" (vhn)
Vietnamese tử, nhũ "tử ngoại" (btcn)