Definitionsystem; line, link, connection
Unicode U+7cfb
Cangjie HVIF
Total strokes7
Unicode radical + strokes 糸 mịch (120) + 1 strokes
Hán-Việt readinghệ
Mandarin (Pinyin)
Cantonese (Jyutping) hai6
Vietnamese hệ, nhũ "hệ số; hệ thống; hệ trọng; mẫu hệ" (vhn)