Detailed information

Glyph
Definitionsilk; KangXi radical 120
Unicode U+7cf9
Total strokes6
Unicode radical
+ strokes
radical 0120
+ 0 strokes
KangXi radical
+ strokes
radical 0120
+ 0 strokes
Radical + strokes radical 0120
+ 0 strokes
Radical mịch
Mandarin (pinyin) SI1
Cantonese (Yale) SI1
Vietnamese mịch, như "mịch (bộ gốc: sợi tơ)" (tdhv)
Vietnamese miên, như "miên (sợi tơ nhỏ)" (gdhn)