Definitionsilk; KangXi radical 120
Unicode U+7cf9
Cangjie VIF
Total strokes6
Unicode radical + strokes 糸 mịch (120) + 0 strokes
Mandarin (Pinyin)
Cantonese (Jyutping) si1
Vietnamese miên, nhũ "miên (sợi tơ nhỏ)" (gdhn)
Vietnamese mịch, nhũ "mịch (bộ gốc: sợi tơ)" (tdhv)