Definitionrough, thick, course; rude
Unicode U+7C97
TCVN Code V1-623C
Cangjie FDBM
Total strokes11
Unicode radical + strokes 米 mễ (119) + 5 strokes
Hán-Việt readingthô
Mandarin (Pinyin)
Cantonese (Jyutping) cou1
Vietnamese sồ, nhũ "sồ sề" (btcn)
Vietnamese thô, nhũ "thô (đường kính lớn); thô thiển; người thô, vải thô" (vhn)
Vietnamese to, nhũ "to lớn; to tiếng; làm to" (btcn)
Vietnamese xồ, nhũ "xồ ra" (btcn)