Definitiona coarse mat of rushes or bamboo
Unicode U+7B2A
Cangjie HAM
Total strokes11
Unicode radical + strokes 竹 trúc (118) + 5 strokes
Hán-Việt readingđát
Mandarin (Pinyin)
Cantonese (Jyutping) daat3
Vietnamese dát, nhũ "dát mỏng, dát vàng" (gdhn)
Vietnamese đác, nhũ "lác đác" (vhn)
Vietnamese đát, nhũ "Đát Kỷ (vợ vua Trụ nhà Ân)" (btcn)