Definitionbore with awl; bright, charming
Unicode U+77de
Cangjie NHBCR
Total strokes12
Unicode radical + strokes 矛 mâu (110) + 7 strokes
Hán-Việt readingduật
Mandarin (Pinyin)
Cantonese (Jyutping) wat6
Vietnamese duật, nhũ "duật vân (mây rực rỡ)" (gdhn)