Definitionexhaust, use up; deplete
Unicode U+76e1
Cangjie LMFBT
Total strokes14
Unicode radical + strokes 皿 mãnh (108) + 9 strokes
Hán-Việt readingtận
Mandarin (Pinyin) jǐn
Cantonese (Jyutping) zeon6
Vietnamese tận, nhũ "tận tình" (vhn)
Vietnamese hết, nhũ "hết tiền; hết mực, hết lòng" (gdhn)