Detailed information

Glyph
Definitionexhaust, use up; deplete
Unicode U+76e1
Cangjie LMFBT
Total strokes14
Unicode radical
+ strokes
radical 0108
+ 9 strokes
KangXi radical
+ strokes
radical 0108
+ 9 strokes
Radical + strokes radical 0108
+ 9 strokes
Radical mãnh
Mandarin (pinyin) JIN4
Cantonese (Yale) JEUN6
Vietnamese tận, như "tận tình" (vhn)
Vietnamese hết, như "hết tiền; hết mực, hết lòng" (gdhn)