Definitioncountenance, appearance
Unicode U+7683
Total strokes7
Unicode radical + strokes 白 bạch (106) + 2 strokes
Hán-Việt readingmạo
Mandarin (Pinyin) mào
Vietnamese mạo, nhũ "tướng mạo, đạo mạo" (gdhn)