Definitionfoolish, stupid, dumb, silly
Unicode U+75f4
Cangjie KOKR
Total strokes13
Unicode radical + strokes 疒 nạch (104) + 8 strokes
Hán-Việt readingsy
Mandarin (Pinyin) chī
Cantonese (Jyutping) ci1
Vietnamese se, nhũ "se mình (không được khoẻ)" (gdhn)
Vietnamese si, nhũ "si mê; ngu si" (gdhn)