Definitionbrand, burn; branding iron
Unicode U+70D9
Cangjie FHER
Total strokes10
Unicode radical + strokes 火 hoả (86) + 6 strokes
Hán-Việt readinglạc
Mandarin (Pinyin) luò lào gé
Cantonese (Jyutping) lok3
Vietnamese lạc, nhũ "lạc (thích dấu bằng sắt nung đỏ)" (gdhn)