Definitionspring; source, head; surname
Unicode U+6e90
Cangjie EMHF
Total strokes13
Unicode radical + strokes 氵 thủy (85) + 10 strokes
Hán-Việt readingnguyên
Mandarin (Pinyin) yuán
Cantonese (Jyutping) jyun4
Vietnamese nguyên, nhũ "nguyên do" (btcn)
Vietnamese nguồn, nhũ "nguồn gốc" (vhn)
Vietnamese ngùn, nhũ "ngùn ngụt" (gdhn)