Definitionsoak, wet; tolerate, be lenient
Unicode U+6db5
Cangjie ENUE
Total strokes11
Unicode radical + strokes 氵 thủy (85) + 8 strokes
Hán-Việt readinghàm
Mandarin (Pinyin) hán hàn
Cantonese (Jyutping) haam4
Vietnamese hàm, nhũ "bao hàm; hàm động (cống gầm đường)" (gdhn)