Definitionrinse; cook or boil in juice
Unicode U+6dae
Cangjie ESBN
Total strokes11
Unicode radical + strokes 氵 thủy (85) + 8 strokes
Mandarin (Pinyin) shuàn
Cantonese (Jyutping) saan3
Vietnamese loát, nhũ "loát (tráng bằng nước nhiều lần)" (gdhn)