Definitiona lake in Yunnan
Unicode U+6d31
Cangjie ESJ
Total strokes9
Unicode radical + strokes 氵 thủy (85) + 6 strokes
Hán-Việt readingnhĩ nhị
Mandarin (Pinyin) er3
Cantonese (Jyutping) ji5
Vietnamese nhĩ, nhũ "nhĩ (sông Nhị tức sông Hồng)" (gdhn)