Definitionsand, gravel, pebbles; granulated
Unicode U+6c99
TCVN Code V1-5B74
Cangjie EFH
Total strokes7
Unicode radical + strokes 氵 thủy (85) + 4 strokes
Hán-Việt readingsa
Mandarin (Pinyin) shā shà suō
Cantonese (Jyutping) saa1
Vietnamese nhểu, nhũ "nhểu (nhoè nhoẹt đờm dãi)" (gdhn)
Vietnamese sa, nhũ "sa mạc, sa trường" (vhn)
Vietnamese sà, nhũ "sà xuống" (btcn)
Vietnamese xoà, nhũ "tóc xoà; xuề xoà, cười xoà" (gdhn)