Definitionhelp, assist; connect, adjoin
Unicode U+6bd7
Cangjie WPP
Total strokes9
Unicode radical + strokes 比 bỉ (81) + 5 strokes
Kang Xi radical
+ strokes
田 điền (102) + 4 strokes
Radical + strokes 田 điền (102) + 4 strokes
Hán-Việt readingtì tỳ
Mandarin (Pinyin)
Cantonese (Jyutping) pei4
Vietnamese tì, nhũ "tì (giáp ranh)" (gdhn)