Definitionold form of 貫; component in 貫, 實, etc.; not to be confused with 毋
Unicode U+6bcc
Cangjie WJ
Total strokes4
Unicode radical + strokes 毋 vô (80) + 0 strokes
Hán-Việt readingquán
Mandarin (Pinyin) guàn
Cantonese (Jyutping) gun3 kwun3
Vietnamese quán, nhũ "xâu thành chuỗi" (gdhn)