Definitionfork of road; branching off
Unicode U+6b67
Cangjie YMJE
Total strokes8
Unicode radical + strokes 止 chỉ (77) + 4 strokes
Hán-Việt readingkỳ
Mandarin (Pinyin)
Cantonese (Jyutping) kei4
Vietnamese kì, nhũ "kì (lối rẽ nhỏ từ đại lộ)" (gdhn)