Definitionsip, drink, suck
Unicode U+6b60
Cangjie EWNO
Total strokes19
Unicode radical + strokes 欠 khiếm (76) + 15 strokes
Hán-Việt readingxuyết
Mandarin (Pinyin) chuò
Cantonese (Jyutping) zyut3
Vietnamese xoét, nhũ "nói xoen xoét" (vhn)
Vietnamese xuyết, nhũ "xuyết (mút, uống)" (gdhn)