Unicode U+6b31
Cangjie ORNO
Total strokes10
Unicode radical + strokes 欠 khiếm (76) + 6 strokes
Mandarin (Pinyin)
Cantonese (Jyutping) hap6 hot3
Vietnamese hát, nhũ "ca hát, hát xướng" (gdhn)